ngày thứ bảy 6/ 7 18h30 lớp học
ngày thứ bảy 13/ 7 18h30 lớp học
ngày thứ bảy 20/ 7 18h30 lớp học
ngày thứ bảy 27/ 7 18h30 lớp học
※ngày nghỉ 29/ 6

Nếu bạn muốn tham gia, hãy đến lớp học
khi nào cũng được, không cần đặt trước

Minami shogaigakushu center KASADERA
địa chỉ: Nagoya-shi Minami-ku HIgasimatabee-cho 5-1-10
điện thoại: 070-5642-2716

ngày thứ bảy 3/ 8 18h30 lớp học
ngày thứ bảy 17/ 8 18h30 lớp học
ngày thứ bảy 24/ 8 18h30 lớp học
ngày thứ bảy 31/ 8 18h30 lớp học
※ngày nghỉ 10/ 8

Nếu bạn muốn tham gia, hãy đến lớp học
khi nào cũng được, không cần đặt trước

Minami shogaigakushu center KASADERA
địa chỉ: Nagoya-shi Minami-ku HIgasimatabee-cho 5-1-10
điện thoại: 070-5642-2716

ngày thứ bảy 7/ 9 18h30 lớp học
ngày thứ bảy 14/ 9 18h30 lớp học
ngày thứ bảy 21/ 9 18h30 lớp học
ngày thứ bảy 28/ 9 18h30 lớp học
※ngày nghỉ 10/ 8

Nếu bạn muốn tham gia, hãy đến lớp học
khi nào cũng được, không cần đặt trước

Minami shogaigakushu center KASADERA
địa chỉ: Nagoya-shi Minami-ku HIgasimatabee-cho 5-1-10
điện thoại: 070-5642-2716

ngày thứ bảy 1/ 6 18h30 lớp học
ngày thứ bảy 8/ 6 18h30 lớp học
ngày thứ bảy 15/ 6 18h30 lớp học
ngày thứ bảy 22/ 6 18h30 lớp học
※ngày nghỉ 29/ 6

Nếu bạn muốn tham gia, hãy đến lớp học
khi nào cũng được, không cần đặt trước

Minami shogaigakushu center KASADERA
địa chỉ: Nagoya-shi Minami-ku HIgasimatabee-cho 5-1-10
điện thoại: 070-5642-2716

ngày thứ bảy 6/ 4 18h30 lớp học
ngày thứ bảy 13/ 4 18h30 lớp học
ngày thứ bảy 20/ 4 18h30 lớp học
ngày thứ bảy 27/ 4 18h30 lớp học
※ngày nghỉ 23/ 3

Nếu bạn muốn tham gia, hãy đến lớp học
khi nào cũng được, không cần đặt trước

Minami shogaigakushu center KASADERA
địa chỉ: Nagoya-shi Minami-ku HIgasimatabee-cho 5-1-10
điện thoại: 070-5642-2716

ngày thứ bảy 2/ 3 18h30 lớp học
ngày thứ bảy 9/ 3 18h30 lớp học
ngày thứ bảy 16/ 3 18h30 lớp học
ngày thứ bảy 23/ 3 18h30 lớp học
※ngày nghỉ 30 3

Nếu bạn muốn tham gia, hãy đến lớp học
khi nào cũng được, không cần đặt trước

Minami shogaigakushu center KASADERA
địa chỉ: Nagoya-shi Minami-ku HIgasimatabee-cho 5-1-10
điện thoại: 070-5642-2716

ngày thứ bảy 6/ 1 18h30 lớp học
ngày thứ bảy 13/ 1 18h30 lớp học
ngày thứ bảy 20/ 1 18h30 lớp học
ngày thứ bảy 27/ 1
18h30 lớp học

Nếu bạn muốn tham gia, hãy đến lớp học
khi nào cũng được, không cần đặt trước

Minami shogaigakushu center KASADERA
địa chỉ: Nagoya-shi Minami-ku HIgasimatabee-cho 5-1-10
điện thoại: 070-5642-2716