ngày thứ bảy 2/ 3 18h30 lớp học
ngày thứ bảy 9/ 3 18h30 lớp học
ngày thứ bảy 16/ 3 18h30 lớp học
ngày thứ bảy 30/ 3 18h30 lớp học
※ngày nghỉ 23/ 3

Nếu bạn muốn tham gia, hãy đến lớp học
khi nào cũng được, không cần đặt trước

Minami shogaigakushu center KASADERA
địa chỉ: Nagoya-shi Minami-ku HIgasimatabee-cho 5-1-10
điện thoại: 070-5642-2716

ngày thứ bảy 6/ 4 18h30 lớp học
ngày thứ bảy 13/ 4 18h30 lớp học
ngày thứ bảy 20/ 4 18h30 lớp học
ngày thứ bảy 27/ 4 18h30 lớp học
※ngày nghỉ 23/ 3

Nếu bạn muốn tham gia, hãy đến lớp học
khi nào cũng được, không cần đặt trước

Minami shogaigakushu center KASADERA
địa chỉ: Nagoya-shi Minami-ku HIgasimatabee-cho 5-1-10
điện thoại: 070-5642-2716

ngày thứ bảy 6/ 1 18h30 lớp học
ngày thứ bảy 13/ 1 18h30 lớp học
ngày thứ bảy 20/ 1 18h30 lớp học
ngày thứ bảy 27/ 1
18h30 lớp học

Nếu bạn muốn tham gia, hãy đến lớp học
khi nào cũng được, không cần đặt trước

Minami shogaigakushu center KASADERA
địa chỉ: Nagoya-shi Minami-ku HIgasimatabee-cho 5-1-10
điện thoại: 070-5642-2716

ngày thứ bảy 11/11 18h30 lớp học
ngày thứ bảy 18/11 18h30 lớp học
ngày thứ bảy 25/11
18h30 lớp học
ngày thứ bảy 29/ 7 18h30 lớp học
※ngày
nghỉ 4/11

Nếu bạn muốn tham gia, hãy đến lớp học
khi nào cũng được, không cần đặt trước

Minami shogaigakushu center KASADERA
địa chỉ: Nagoya-shi Minami-ku HIgasimatabee-cho 5-1-10
điện thoại: 070-5642-2716

ngày thứ bảy 2/12 18h30 lớp học
ngày thứ bảy 9/12 18h30 lớp học
ngày thứ bảy 16/12
18h30 lớp học
ngày thứ bảy 29/ 7 18h30 lớp học
※ngày nghỉ 23/12 và 30/12

Nếu bạn muốn tham gia, hãy đến lớp học
khi nào cũng được, không cần đặt trước

Minami shogaigakushu center KASADERA
địa chỉ: Nagoya-shi Minami-ku HIgasimatabee-cho 5-1-10
điện thoại: 070-5642-2716